KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla klientów i kontrahentów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Niemiec Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, Vi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000797916, REGON: 384030905, NIP: 9462690699, zwany dalej ADO ( Administrator Danych Osobowych). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych skontaktuj się na adres email-mail: kontakt@niemiecdevelopment.pl, biuro w Chełmie ul. Lubelska 73 a , 22-100 Chełm 
 2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu: 
 3. a) wykonania umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), 
 4. b) marketingu własnych produktów lub usług ADO (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej, 
 5. c) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO), 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażania zgody — do czasu wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości. 
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: wykonawcami prac i podmiotami świadczącymi na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranych z Panią/Panem umów w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze oraz organom nadzoru i urzędom administracji państwowej w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia/rezerwacji oraz zawarcia umowy rezerwacyjnej i developerskiej. 
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

Potwierdzam odbiór/zapoznanie się